half naked woman with natural makeup


Bedrijfsarts

Door de ziekte is het vaak niet meer mogelijk je werk in de volle omvang te verrichten. Gelukkig kan met aanpassing van werktijden of inzet van hulpmiddelen de baan toch behouden worden. Veel mensen zullen vroeg of laat in contact komen met de bedrijfsarts. Het is van cruciaal belang je goed op de gesprekken met de bedrijfsarts voor te bereiden. Welke vragen kunnen er verwacht worden?

Algemene gezondheidsvragen:

  • Wat zijn de klachten?
  • Wat is de diagnose?
  • Welke behandelingen hebben er plaatsgevonden?
  • Welke medicatie wordt gebruikt?
  • Wat is het advies van de behandeld arts?
  • Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Functioneren in het algemeen:
Geef hier zo duidelijk mogelijk aan wat je wel en niet meer kunt, zowel lichamelijk als mentaal.

Functioneren op het werk:
Geef precies aan welke werkzaamheden je op dit moment niet kunt doen en geef aan waarom. Bedenk zelf alvast mogelijke oplossingen, dan sta je altijd sterker. Geef ook aan wat je wel nog zou kunnen doen. Bedenk wat er nodig is om wel weer aan de slag te kunnen, b.v. ondersteuning van collega’s en leidinggevende, hulpmiddelen, andere werktijden. Maak zelf eventueel een tijdschema waarop je vermeldt wanneer je welke taken en/of uren kunt werken. Probeer wel realistisch te blijven, neem niet te veel hooi op de vork, maar ook niet te weinig.

Ook erg belangrijk is het om over de dag verdeeld kleine rustpauzes voor jezelf in te lassen, waarbij je even kunt ontspannen, tot rust kunt komen. Ook kan het helpen licht en zwaar werk goed met elkaar af te wisselen. Het is belangrijk om zelf na elk gesprek een kort verslagje te maken over wat er is gezegd en wat er is afgesproken, zodat je hier altijd op terug kunt vallen.

Arbeidsdeskundige
Het is mogelijk dat de arbodienst met goedkeuring van de werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt om jouw situatie in kaart te brengen en te bekijken wat er allemaal moet gebeuren om goed te kunnen reïntegreren. Hierbij wordt door de bedrijfsarts een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) ingevuld, waarbij je lichamelijke en mentale beperkingen aan de orde komen.
Deze lijst is vervolgens het uitgangspunt voor de arbeidsdeskundige. Er zullen vervolgens gesprekken plaatsvinden met de werkgever en werknemer en ook de werkplek zelf zal bezocht worden. De volgende zaken zullen hierbij zeker aan bod komen:
– inhoud werkzaamheden;
– lichamelijke en mentale werkdruk;
– werktijden;
– werkomstandigheden (inrichting werkplek, omgang met collega’s, klimaat e.d.);
– je lichamelijke en mentale beperkingen (aan de hand van de FML);
– je CV (wat is je niveau, welke opleidingen heb je genoten, welke ervaringen heb je).
Bij het reïntegreren is er sprake van twee sporen, die achtereenvolgens doorlopen kunnen worden.
Spoor 1 betekent een werkaanpassing in je huidige functie of een andere functie binnen de organisatie.
Spoor 2 betekent een andere functie bij een andere werkgever, als is aangetoond dat er geen passende functie is binnen de organisatie.

Ziekteverzuimproces (Wet Verbetering Poortwachter)

Voor veel mensen is het erg onduidelijk wat ze te wachten staat bij een ziekmelding voor langere tijd. Daarom volgt hier in het kort het proces wat doorlopen moet worden na de ziekmelding.

Probleemanalyse
Deze dient in week 6 opgesteld te worden door de bedrijfsarts. Hier komt o.a. in te staan:
– waarom niet of minder kunnen werken;
– beperkingen in eigen werk;
– wanneer weer aan het werk kunnen.
Deze analyse zal ongeveer elke 6 weken opnieuw bekeken worden.

Plan van aanpak WIA
Deze dient in week 8 opgesteld te worden door werkgever en werknemer nl.wikipedia.org. Het uitgangspunt hierbij is de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Hier moet vermeld worden wat er samen gedaan kan worden om het werk weer te hervatten of ander werk te vinden. Zaken die hier aan bod dienen te komen, zijn:
– aanpassingen werk (werkplek, arbeidsvoorwaarden, taken/tempo);
– trainingen / therapieën (fysiotherapie, psychotherapie, timemanagement enz.);
– begeleiding naar ander werk (omscholing, beroepskeuzetest enz.).
Dit plan dient regelmatig besproken te worden en eventueel aangepast te worden.

Evaluatie eerste ziektejaar
In week 44 stuurt het UWV de werknemer een brief over de evaluatie van het eerste ziektejaar. Deze dient door werkgever en werknemer te worden opgesteld en vormt een onderdeel van het totale reïntegratieverslag.

Aanvraag WIA
In week 87 ontvangt u van het UWV de aanvraag voor de WIA. Deze dient uiterlijk in week 91 te worden ingediend bij het UWV. Hierbij dient meegestuurd te worden:
– de probleemanalyse en eventuele bijstellingen van de probleemanalyse;
– het actueel oordeel, dat opgesteld dient te worden door de bedrijfsarts;
– het plan van aanpak en eventuele bijstellingen van het plan van aanpak;
– de eerstejaarsevaluatie;
– de eindevaluatie, die opgesteld dient te worden door werkgever en werknemer;
– medische informatie.

WIA keuring

Bjj de WIA keuring dien je goed voorbereid te zijn. De arts bespreekt welke lichamelijke en/of psychische klachten er spelen. Verder worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld zoals je dagelijkse activiteiten, hobby’s ed. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie nodig is van de huisarts of specialist, daarvoor is wel jouw toestemming nodig. Het is prettig iemand mee te nemen bijvoorbeeld een partner of goede vriend(in) om achteraf het gesprek samen nog eens te bespreken.
Na de keuring volgt een gesprek met de arbeidsdeskundige. Aan de hand van het verzekeringsgeneeskundige rapport wordt bekeken welk werk je nog in jouw situatie kunt doen. Zo wordt bepaald in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Het loon dat je met dit werk nog kunt verdienen, wordt vergeleken met het loon dat je verdiende voor je ziek werd. Met deze informatie wordt daarna je uitkering vastgesteld.

Uitslag WIA keuring

Er zijn vier mogelijkheden:
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt voor 80 – 100%. Je ontvangt tot je 65ste een uitkering van 70% van je laatst verdiende loon.
Volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt voor 80 – 100%. Je ontvangt een WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) van 70% van het verschil tussen je laats verdiende loon en de resterende restcapaciteit. Je krijgt jaarlijks een herkeuring.
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 35 – 80%. Je ontvangt een uitkering van 70% van je laatst verdiende loon minus het bedrag dat je nog verdiend met gedeeltelijk werken. Je krijgt regelmatig een herkeuring.
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Reïntegratiebureau

Mocht je op spoor 2 terecht komen, wordt er door je werkgever een reintegratiebureau ingeschakeld. Mocht dit na 104 weken niets hebben opgeleverd en de loonbetaling is gestopt, krijg je de mogelijkheid van het UWV een IRO (individuele reïntegratieovereenkomst) aan te vragen. De keuze is dan aan jou wie je inschakelt, let daarbij wel op dat je met iemand in zee gaat die ervaring heeft met chronische ziekten en dus weet waar je over praat en kan inspelen op je beperkingen. Samen gaan jullie dan op zoek naar een passende betaalde baan. Samen gaan jullie dan op zoek naar een passende betaalde baan

Rate this post